Login | Register

Contest status
# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
77521 18/01/2022
15:46:20
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028603 - D C Wrong answer 0 ms 1280 KB
77519 18/01/2022
15:45:50
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 128 KB
77501 18/01/2022
15:38:47
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Compilation error 0 ms 0 KB
77088 18/01/2022
13:05:37
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 256 KB
77077 17/01/2022
23:38:22
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028609 - Chuỗi đối xứng C Accepted 0 ms 256 KB
77076 17/01/2022
23:27:33
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 256 KB
77074 17/01/2022
22:50:54
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 256 KB
77073 17/01/2022
22:37:48
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028607 - MAXMIN C Accepted 0 ms 256 KB
77072 17/01/2022
22:36:10
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028607 - MAXMIN C Wrong answer 0 ms 256 KB
77070 17/01/2022
22:25:52
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028606 - H C Accepted 10 ms 256 KB
77063 17/01/2022
21:41:44
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028604 - E C Accepted 0 ms 256 KB
76705 17/01/2022
00:04:31
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 128 KB
76704 16/01/2022
23:44:54
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 256 KB
76703 16/01/2022
23:23:09
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028602 - C C Wrong answer 0 ms 256 KB
76581 15/01/2022
15:13:18
10221025301 - B C++ Wrong answer 0 ms 256 KB
76492 15/01/2022
04:08:58
14_DT4: 102210250, 102210280, 10221028401 - B C Wrong answer 0 ms 4096 KB
76243 14/01/2022
07:59:24
10221025310 - Chuỗi con chung dài nhất C++ Accepted 10 ms 4096 KB
76240 13/01/2022
21:50:37
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Time limit exceeded 2990 ms 896 KB
76239 13/01/2022
20:35:07
10221025310 - Chuỗi con chung dài nhất C++ Wrong answer 0 ms 4224 KB
76238 13/01/2022
20:31:15
10221025310 - Chuỗi con chung dài nhất C++ Wrong answer 0 ms 256 KB
76237 13/01/2022
20:17:13
10221025308 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C++ Accepted 120 ms 6520 KB
76236 13/01/2022
20:14:38
10221025308 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C++ Wrong answer 0 ms 256 KB
75946 13/01/2022
15:45:20
8-DT4: 10221028710 - Chuỗi con chung dài nhất C Wrong answer 0 ms 256 KB
75935 13/01/2022
15:40:41
8-DT4: 10221028710 - Chuỗi con chung dài nhất C++ Accepted 10 ms 4096 KB
75925 13/01/2022
15:37:22
8-DT4: 10221028710 - Chuỗi con chung dài nhất C++ Compilation error 0 ms 0 KB
75875 13/01/2022
15:11:04
8-DT4: 10221028710 - Chuỗi con chung dài nhất C Wrong answer 0 ms 256 KB
75433 13/01/2022
11:19:03
No Hope: 102210247, 102210255, 10221026408 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Time limit exceeded 2980 ms 1016 KB
75428 13/01/2022
11:13:14
No Hope: 102210247, 102210255, 10221026408 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75405 13/01/2022
10:46:41
8-DT4: 10221028710 - Chuỗi con chung dài nhất C Wrong answer 0 ms 256 KB
75395 13/01/2022
10:20:07
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75388 13/01/2022
10:17:55
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75384 13/01/2022
10:15:18
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Time limit exceeded 2990 ms 1016 KB
75382 13/01/2022
10:14:28
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75357 13/01/2022
09:58:32
No Hope: 102210247, 102210255, 10221026408 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75100 12/01/2022
17:48:44
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026205 - F C Wrong answer 20 ms 512 KB
75099 12/01/2022
17:20:21
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75098 12/01/2022
17:17:03
DT2: 102180192, 102180173, 10218017408 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C++ Wrong answer 0 ms 256 KB
75097 12/01/2022
17:14:45
14_DT4: 102210250, 102210280, 10221028408 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Time limit exceeded 2990 ms 1016 KB
75096 12/01/2022
17:00:35
13-DT4: 102210252, 102210267, 10221026801 - B C++ Accepted 0 ms 272 KB
75095 12/01/2022
16:56:18
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75094 12/01/2022
16:54:23
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75093 12/01/2022
16:53:29
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75092 12/01/2022
16:47:17
DT2: 102180192, 102180173, 10218017408 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C++ Wrong answer 0 ms 256 KB
75091 12/01/2022
16:42:58
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75090 12/01/2022
16:42:31
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028610 - Chuỗi con chung dài nhất C Wrong answer 0 ms 256 KB
75089 12/01/2022
16:41:49
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75088 12/01/2022
16:39:48
KLMT: 102210257, 102210261, 10221026208 - Dãy con dài nhất có tổng bằng 0 C Wrong answer 0 ms 256 KB
75087 12/01/2022
16:36:24
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028610 - Chuỗi con chung dài nhất C Accepted 0 ms 4096 KB
75086 12/01/2022
16:34:41
sẽ không học lại: 102210272, 102210285, 10221028610 - Chuỗi con chung dài nhất C Compilation error 0 ms 0 KB
75085 12/01/2022
16:34:25
14_DT4: 102210250, 102210280, 10221028410 - Chuỗi con chung dài nhất C Accepted 10 ms 4096 KB
Page [1] 2 3 4 5 6